Spojená škola, Scota Viatora 8, 034 01  Ružomberok

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

Riaditeľ školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

p o s k y t u j e

žiakom Spojenej školy, Scota Viatora 8, Ružomberok riaditeľské voľno na dni 12. a 13. marca 2019, kedy sa uskutočnia písomné maturitné skúšky.

Riaditeľské voľno sa týka len žiakov na teoretickom vyučovaní, odborný výcvik sa uskutoční podľa platného rozvrhu.

Ružomberok 04. marca 2019

                                                                                    Mgr. Július Bruncko,v. r.

                                                                                               riaditeľ školy


 


Záložka do knihy spája slovenské školy.

Už druhý rok sme sa zapojili do súťaže: „Záložka do knihy spája slovenské školy: Milan Rastislav Štefánik alebo iné významné osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov.“

Čítať ďalej: Záložka do knihy.


Voľné pracovné miesto

Názov a adresa zamestnávateľa:    Spojená škola, Scota Viatora 8, Ružomberok

Kontakt:                                             044/4313400,

Kategória PZ:                                    učiteľ aprobácia:  slovenský jazyk – nemecký jazyk

                                                          alebo slovenský jazyk – občianska náuka                                                 

                                                          zastupovanie počas materskej dovolenky od 01. 02. 2019

Podkategória PZ:                             učiteľ pre  sekundárne vzdelávanie

Kvalifikačné predpoklady:               VŠ pedagogického smeru II. stupňa

Požadované doklady:                      žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní

 

Žiadosti posielať poštou alebo elektronicky na , najneskôr do 14. 12. 2018. Výberové konanie sa uskutoční 19. 12. 2018.

Ružomberok  22. 11. 2018

                                                                                           Mgr. Július Bruncko, v. r.

                                                                                                    riaditeľ školy


 

Vážení rodičia,

srdečne Vás pozývame na

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

ktoré sa uskutoční 14.11.2018 (streda) o 15:00 hod. v priestoroch školy. 

Rodičovské združenia budú prebiehať v triedach podľa rozpisu na vrátnici školy.

O 16:00 hod. bude zasadnutie Rady rodičov v jedálni školy.

Tešíme sa na stretnutie.

                                                   rodicovske