Záložka do knihy spája slovenské školy.

Už druhý rok sme sa zapojili do súťaže: „Záložka do knihy spája slovenské školy: Milan Rastislav Štefánik alebo iné významné osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov.“

Čítať ďalej: Záložka do knihy.


Voľné pracovné miesto

Názov a adresa zamestnávateľa:    Spojená škola, Scota Viatora 8, Ružomberok

Kontakt:                                             044/4313400,

Kategória PZ:                                    učiteľ aprobácia:  slovenský jazyk – nemecký jazyk

                                                          alebo slovenský jazyk – občianska náuka                                                 

                                                          zastupovanie počas materskej dovolenky od 01. 02. 2019

Podkategória PZ:                             učiteľ pre  sekundárne vzdelávanie

Kvalifikačné predpoklady:               VŠ pedagogického smeru II. stupňa

Požadované doklady:                      žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní

 

Žiadosti posielať poštou alebo elektronicky na , najneskôr do 14. 12. 2018. Výberové konanie sa uskutoční 19. 12. 2018.

Ružomberok  22. 11. 2018

                                                                                           Mgr. Július Bruncko, v. r.

                                                                                                    riaditeľ školy


 

Vážení rodičia,

srdečne Vás pozývame na

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

ktoré sa uskutoční 14.11.2018 (streda) o 15:00 hod. v priestoroch školy. 

Rodičovské združenia budú prebiehať v triedach podľa rozpisu na vrátnici školy.

O 16:00 hod. bude zasadnutie Rady rodičov v jedálni školy.

Tešíme sa na stretnutie.

                                                   rodicovske

 


 

Pripomenuli sme si 100. výročie vzniku 1. ČSR.

V týchto dňoch si pripomíname 100. výročie vzniku prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov.

Mali by sme vedieť, že vznik Československa nebola len záležitosť roku 1918, ale aktivity s ním súvisiace sa začali už skôr. Keby sme sa vrátili v čase o viac ako 100 rokov, tesne pred začiatok prvej svetovej vojny, dali sa už vypozorovať snahy o vytvorenie takéhoto štátneho zväzku.

Koniec prvej svetovej vojny priniesol nielen vytúžený mier, ale aj rozpad Rakúsko- Uhorska a vznik Československej republiky, ktorá bola vyhlásená 28. októbra 1918 v Prahe.

Čítať ďalej: 100. výročie vzniku 1. ČSR


Spojená škola, Scota Viatora 8, 034 01  Ružomberok

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

Riaditeľ školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

p o s k y t u j e

z technických príčin žiakom Spojenej školy, Scota Viatora 8, Ružomberok riaditeľské voľno na deň 29. október 2018.

Ružomberok 23. októbra 2018

                                                                                    Mgr. Július Bruncko,v. r.

                                                                                               riaditeľ školy