Nadácia

Občianske združenie "Pomôžme našim deťom".

Obraciame sa na Vás s prosbou o poskytnutie dvoch percent z Vašej dane na podporu nášho Občianského združenia.

Všetky finančné prostriedky, ktoré sa získajú, budu použité výlučne pre potreby žiakov

Spojenej školy, Scota Viatora 8, Ružomberok.

Ďakujeme.

Tlačivo pre DÚ je TU.


 

 

p2020

 Spojená škola, Scota Viatora 8, Ružomberok.

Počty žiakov a kritéria pre prijatie v školskom roku 2019 / 2020.

Celé znenie TU.


 

Spojená škola, Scota Viatora 8, 034 01  Ružomberok

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

Riaditeľ školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

p o s k y t u j e

žiakom Spojenej školy, Scota Viatora 8, Ružomberok riaditeľské voľno na dni 12. a 13. marca 2019, kedy sa uskutočnia písomné maturitné skúšky.

Riaditeľské voľno sa týka len žiakov na teoretickom vyučovaní, odborný výcvik sa uskutoční podľa platného rozvrhu.

Ružomberok 04. marca 2019

                                                                                    Mgr. Július Bruncko,v. r.

                                                                                               riaditeľ školy