Nový študijný odbor, ktorý vychádza z požiadaviek na trhu práce. Vo vyučovaní sa okrem všeobecnovzdelávacích predmetov kladie dôraz na odborné predmety využiteľné v praxi, počítačovú gramotnosť a zručnosť pracovať s novými informačno – komunikačnými technológiami, štúdiom cudzích jazykov. Získa aj vzdelávanie v oblasti osobného i firemného imidžu, v oblasti odevného stylingu a marketingu. Štúdium je určený pre dievčatá i chlapcov. Absolvent získa  vzdelanie v oblasti osobného i firemného imidžu, v oblasti odevného stylingu a marketingu. Ovláda komunikáciu v dvoch svetových jazykoch.

Absolvent nájde uplatnenie ako špecialista v oblasti exportu a marketingu i ako módny koordinátor a poradca pre osobný i firemný imidž.

Absolvent po skončení štúdia môže pokračovať štúdiom na vysokej škole ekonomickej, ako aj v štúdiu marketingovej i masmediálnej komunikácii ako aj na inej vysokej škole príbuzného charakteru.