V dňoch 18. a 19. júna žiaci 3.G triedy absolvovali záverečné skúšky. Na písomnej, praktickej a ústnej skúške preukázali zručnosti a vedomosti, ktoré nadobudli počas troch rokov štúdia. Všetci žiaci prospeli s vyznamenaním a získali výučné listy k čomu im blahoželáme.

DSC 0114  DSC 0134 DSC 0160
DSC 0163 DSC 0168 DSC 0171
DSC 0172 DSC 0178 DSC 0201
DSC 0285 DSC 0287 DSC 0291


Dňa 21.05.2013 sa žiaci Odborného učilišťa zúčastnili exkurzie v Grand hoteli Praha Tatranská Lomnica. Oboznámili sa so stravovacím, ubytovacím zariadením a doplnkovými službami, ktoré hotel poskytuje. Zároveň si prezreli múzeum Národného parku a lanovkou sa vyviezli na Skalnaté pleso.

Z exkurzie si priniesli nové vedomosti, ktoré využijú vo vyučovacom procese a nezabudnuteľné zážitky.

IMG 0383 IMG 0384 IMG 0387
IMG 0390 IMG 0400 IMG 0412
IMG 0460    


Združenie odborných učilíšť Slovenska organizovalo v dňoch 24. -25. apríla 2013 v Odbornom učilišti internátnom Kremnica celoslovenskú súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore obchodná prevádzka, práca pri príprave jedál. Na tejto súťaži sa zúčastnilo 14 odborných učilíšť z celého Slovenska. Naše Odborné učilište reprezentovali žiačky 2.G triedy, Kenderová Monika a Frátriková Petra pod vedením majsterky odbornej výchovy Bc. Evy Malenkovej. Dievčatá sa umiestnili na 4.mieste k čomu im blahoželáme.

DSC 1051  DSC 1056 
 DSC 1082  DSC 1059


Dňa 23. 04. 2013 organizovalo Liptovské múzeum pre žiakov ZŠ a SŠ Ekologický deň, ktorý bol spojený s prednáškou (multimediálna prezentácia), prehliadkou a tvorivou dielňou s využitím odpadových materiálov. Dňa sa zúčastnili žiaci 1. G triedy, ktorí nadobudli poznatky o lesoch a využití odpadového materiálu.

ED 1  ED 3 
ED4  ED5
ED6  


Dňa  20. 03. 2013  Liptovské múzeum pripravilo  Veľkonočné zvyky a tradície, na ktorých sa zúčastnili žiaci prvého ročníka OU. Žiaci sa  dozvedeli  o zvykoch a tradíciach našich predkov, ktoré im priblížil  súbor Liptáčiik. Veľkonočnú atmosféru pripomínali výstavky s  kraslicami a rôznymi  ozdôbkami. Cieľom akcie bolo vzbudiť u žiakov záujem  o  zvykoch a tradíciach  našich  predkov a utužovanie  estetického cítenia pri dekorovaní veľkonočných ozdôb.

IMG 0315   IMG 0317
 IMG 0321  IMG 0324
 IMG 0329 IMG 0331 
 IMG 0333

 IMG 0334


Liptovské múzeum v Ružomberku pripravilo pre žiakov 1.G triedy  Ou veľkonočnú tvorivú dieľňu. Žiaci si vyskúšali viaceré techniky  prípravy veľkonočných  vajíčok, ktoré odovzdajú na výstavu do Múzea liptovskej dediny v Pribiline. Cieľom tohto projektu je i pokus o slovenský rekord v počte vystavovaných kraslíc. Výstava vajíčok potrvá od 23.03.2013 do 21.04.2013.

 IMG 0295  IMG 0297
 IMG 0299  IMG 0304


Dňa 12.02.2013 sme privítali na našej škole rodičov a  žiakov zo SŠ Malé Tatry, ktorí majú záujem o štúdium v našom odbore obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál. Rodičia a žiaci mali možnosť popozerať si priestory školy a porozprávať sa so žiakmi prvého ročníka , ktorí im pripravili občerstvenie vo forme šišiek, jablčníka ,meteníka a čaju.

 DSC 0798 DSC 0801     
DSC 0807

DSC 0803

   


Dňa 13.02.2013 sme sa so žiakmi prvého ročníka zúčastniliv Liptovskom múzeu na pracovnej terapii – tvorba valentínskych pozdravov.

IMG 0252   IMG 0259    
IMG 0269 IMG 0261    


Žiaci 1. a 2. ročníku OU sa dňa 14.02.2013 zúčastnili prednášky, ktorú mala RNDr. Monika Švandová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Liptovský Mikuláš na tému  Zdravá výživa a prevencia proti chrípky. Žiaci nadobudnuté vedomosti uplatnia na hodinách výživy, potravín , ako aj v osobnom živote.

 IMG 0288 IMG 0290  IMG 0291 

Nové úspechy študentov Spojenej školy v Ružomberku.

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky vyhlásilo v spolupráci s Krajským školským úradom Košice a Združením Odborných učilíšť Slovenska celoslovenskú súťaž praktických zručností a odborných vedomostí žiakov odborných učilíšť v učebnom odbore Obchodná prevádzkaso zameranímna prípravu jedál. Súťaž sa uskutočnila koncom marca v Prakovciach a svoje súťažné družstvo tam vyslala aj Spojená škola v Ružomberku.

Súťaž sa skladala z teoretickej a praktickej časti. Súťažili tu dvojčlenné družstvá z odborných učilíšť a reedukačných domovov pre mládež, ktorí sa zameriavajú hlavne na prípravu jedál. Martina Pušková a Pavol Ladniak, žiaci II. G triedy, zastupovali svoju školu veľmi dobre. V konečnom poradí sa umiestnili na druhom mieste a žiačka Pušková získala dokonca v súťaži jednotlivcov úžasné prvé miesto. V teoretickej časti museli absolvovať test, ktorý mal tridsať otázok. Po jeho skončení nasledovala praktická časť, kde družstvá riešili dve hlavné úlohy. Prvou bolo zdobenie medovníčkov. Súťažiaci si museli vlastnoručne pripraviť bielkovú glazúru, a tú potom použiť na zdobenie. Využiť pri tom mohli aj doplnkový potravinársky materiál. Porota tu hodnotila kvalitu pripravenej glazúry, ktorá býva pri zdobení týchto maškŕt najväčším problémom, ďalej sa hodnotilo dodržanie presnosti zdobenia podľa priloženého nákresu, ktorý slúžil ako predloha, farebná zladenosť a celkový estetický vzhľad. Hodnotila sa aj fantázia a vlastné nápady ako aj dodržiavanie bezpečnosti a hygieny pri práci. V druhej časti museli družstvá pripraviť obložený tanierik. Príprava pozostávala z vajcovej nátierky, kde museli súťažiaci dodržať presný postup. Súčasťou tanierika museli byť plnené rajčiaky a plnené vajcia. Na celý pracovný postup dohliadala odborná porota. Záverečnou fázou bola dekorácia podľa vlastnej fantázie. Súťažiaci mali predpísané použiť obrus, svietnik, dezertný príbor, papierové obrúsky, šerpu, poháre na minerálku a rôzne iné ozdobné dekorácie. Porota sa pri hodnotení zameriavala hlavne na dodržiavanie hygieny a bezpečnosti pri práci. Sledovali aj dodržiavanie technologických postupov, estetiku výrobku, servírovanie, ale aj upratanie pracoviska po skončení práce. Nakoniec porota vyhodnotila súťažné družstvá a určila poradie. Spojená škola v Ružomberku obsadila prvé a druhé miesto, čo bolo v konkurencii jedenástich družstiev veľkým úspechom. Študentov na túto súťaž pripravovali majsterky odborného výcviku Oravská a Malenková.

 

 

Hlavným cieľom tejto súťaže bolo rozvíjať odborno-praktické schopnosti, upevňovať vedomosti, zručnosti a návyky žiakov, posilniť kolektívne rozhodovanie v atmosfére súťaženia. Pre žiakov je to dobrá motivácia pre ich ďalšie štúdium.

 

 

Mgr. Marianna Kubalová